Πολιτική Απορρήτου 1.0

Το Mindstorm.gr κρίνει το απόρρητο δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα και νόμιμα, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα.

Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στο βασικό λειτουργικό αντικείμενο του Mindstorm.gr που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

To Mindstorm.gr επεξεργάζεται και αποθηκεύει πρoσωπικά δεδομένα εντός της Ε.Ε.

Αυτή η δήλωση απορρήτου αντιπροσωπεύει την online πολιτική απορρήτου εφαρμοστέα στις διαδικτυακές δραστηριότητες του Mindstorm.gr. Η δήλωση εξηγεί το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους πελάτες online και πως εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Η ιστοσελίδα μας διέπεται σε συμφωνία με τη Γενική Ρύθμιση Προστασίας Δεδομένων (τη “GDPR”), (Ρύθμιση (Ε.Ε.) 2016/679), η οποία είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Η GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που πρόσφατα υπάρχουν υπό την οδηγία 95/46/EΚ. Η οδηγία 95/46/EC θα καταργηθεί με επίδραση από τις 25 Μαΐου, του 2018. Αυτή η πολιτική έγινε συμμορφούμενη με τη GDPR και είναι για αυτό επίσης και συμμορφούμενη με την οδηγία 95/46/EΚ και με τις εθνικές εφαρμογές αυτής μέχρι αυτές ξεπεραστούν στις 25 Μαΐου, του 2018.

Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται υπό την ευθύνη της ομάδας του Mindstorm.gr, η οποία έχει την ευθύνη της βεβαίωσης συμμόρφωσης. Ο υπεύθυνος IT Manager ευθύνεται για την εφαρμογή της πολιτικής μας προστασίας δεδομένων, η οποία είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την πολιτική απορρήτου. Ο IT Manager παρακολουθεί τη συμμόρφωση και συμμετέχει σε όλα τα σχετικά θέματα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

To Mindstorm.gr πρέπει να θεωρηθεί ως ο ελεγκτής της προστασίας δεδομένων και θα καθορίσει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται online.

Αρχές

Η πολιτική προστασίας δεδομένων του Mindstorm.gr βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων :

  • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο;
  • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα επεξεργάζονται με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με εκείνους τους σκοπούς;
  • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά επεξεργάζονται;
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα;
  • Κάθε λογικό βήμα θα πρέπει να γίνεται για να βεβαιώσει ότι προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση;
  • Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται;
  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που βεβαιώνει κατάλληλη ασφάλεια;
  • Προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός από όταν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας;
  • Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή σε ένσταση στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με ένα ταυτοποιημένο ή μη ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το “υποκείμενο των δεδομένων”). Προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν όλα τα είδη των πληροφοριών που είναι άμεσα ή έμμεσα (αυτό σημαίνει, χρησιμοποιημένα σε σύζευξη με άλλα δεδομένα) αποδοτέα στο υποκείμενο των δεδομένων, τέτοια όπως ονόματα, ημερομηνία γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.τ.λ.

Συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων

Στους χρήστες της ιστοσελίδας οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες μας και υποβάλλουν πληροφορίες σε εμάς, ενδέχεται να ζητηθεί να παρέχουν προσωπικά δεδομένα για να είναι δυνατό στo Mindstorm.gr να λειτουργήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες μας. Εμείς συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς, διαβατήριο ή αριθμό ταυτότητας, τηλεφωνικούς εθνικούς αριθμούς, αριθμούς κινητών τηλεφώνων κ.α.

Εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς τέτοιους όπως στατιστικές, διοίκηση και επικοινωνία, πληροφορική και διαχείριση ασφαλείας, πιστοποίηση και συστήματα πιστοποίησης, συστήματα υποστήριξης, συνεργασία εσωτερικών προγραμμάτων και οργανωτικές ομάδες και δραστηριότητες. Εμείς θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην έκταση που απαιτείται για έναν καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό ή έναν απαιτούμενο σκοπό από τον νόμο σε περιοχές όπου εμείς λειτουργούμε.

Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σ’ εμάς για να δείτε την ιστοσελίδα. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με την ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:
• στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου,
• όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,
• πληροφορίες που αναρτήθηκαν σε συζητήσεις στην κοινότητα και άλλες διαδραστικές διαδικτυακές λειτουργίες,
• ερωτήματα αναζητήσεων που διεξάγονται στην ιστοσελίδα και
• αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:
• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
• οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα,
• δραστηριότητες εντός των συζητήσεων της κοινότητας,
• δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός της ιστοσελίδας,
• η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας,
• συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με ποσοστά email με κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και προβολή βίντεο χρηστών,
• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
• πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και πλατφόρμες (όπως δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων, online εταιρείες μάρκετινγκ και εταιρείες που στοχεύουν σε διαφημίσεις), οι οποίες περιλαμβάνουν:
• εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως το Facebook Connect ή το Twitter) μέσω της ιστοσελίδας, το όνομα χρήστη και οι λίστες σύνδεσής σας για τις εν λόγω υπηρεσίες,
• δημογραφικά δεδομένα, όπως η ηλικιακή ομάδα, το φύλο και τα ενδιαφέροντα σας,
• αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις και δεδομένα προβολών όπως ποσοστά κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχετε δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση και
• μοναδικά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης κινητών συσκευών, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν τη φυσική θέση των εν λόγω συσκευών σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ιστοσελίδα μπορεί να συνδυάσει τις πληροφορίες που συλλέγουμε απ’ αυθείας με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που αυτά συλλέγονται, και θα κρατήσουμε τα δεδομένα μόνο για τόσο όσο αυτό είναι απαραίτητο για αυτό τον σκοπό. Εμείς μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες του επισκέπτη για όσο ο λογαριασμός του επισκέπτη είναι ενεργός ή όσο χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε από τους σκοπούς που απαριθμούνται παραπάνω. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στην ομάδα του Mindstorm.gr η οποία έχει τη σωστή πιστοποίηση και μία σαφή ανάγκη για τα δεδομένα.

Χρήση των Cookies

Η ιστοσελίδα του Mindstorm.gr και των συνεργατών του χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την άριστη εμπειρία του χρήστη και για να αναλύσει τάσεις, για να διαχειριστεί την ιστοσελίδα, για να παρακολουθήσει τις κινήσεις των χρηστών σε όλη την ιστοσελίδα, και για να συγκεντρώσει δημογραφικές πληροφορίες σχετικές με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη για να παρακολουθήσουν πρότυπα χρήσης και προτιμήσεις καταχώρησης. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν άτομα. Εμείς συγκεντρώνουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα μέσω της χρήσης των cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης τέτοιες όπως οι διευθύνσεις του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP), το είδος του προγράμματος περιήγησης, του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP), οι σελίδες παραπομπής/εξόδου, τα αρχεία που εμφανίζονται στη σελίδα μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά), συστήματα λειτουργίας, αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας, και/ή δεδομένα περιήγησης για να αναλύσουμε τάσεις συνολικά και για να διαχειριστούμε τη σελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να ελέγξουν την χρήση των cookies στο επίπεδο του ιδιωτικού προγράμματος περιήγησης όμως αν οι χρήστες επιλέξουν να απενεργοποιήσουν τα cookies, αυτό μπορεί να περιορίσει την χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών στην ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας.

Μοίρασμα των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός υπό περιστάσεις όπου τέτοιο μοίρασμα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας. Περιστασιακά υπογράφουμε με άλλες εταιρείες και εταιρικούς συνεργάτες οι οποίες/οι  δουλεύουν για λογαριασμό μας όπως τεχνολογικές εταιρείες για διαχείριση και διανομή συστημάτων και ενημερώσεων με τρόπους που ενισχύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μοιραστούμε μαζί τους μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για το σκοπό αυτό. Σε παρόχους υπηρεσιών θα επιτρέπεται να αποκτήσουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αυτοί χρειάζονται για να διανέμουν την υπηρεσία τους. Εμείς δεν θα ανακοινώσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη για τον σκοπό του να επιτρέψουμε σε αυτούς να εμπορευτούν τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας. Αν οι χρήστες μας δεν θέλουν εμείς να μοιραστούμε πληροφορίες με αυτές τις εταιρείες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πολιτικής απορρήτου e-mail:  trifonas.papadopoulos@gmail.com

Σε ορισμένες συνθήκες, μπορεί να ζητηθεί στο Mindstorm.gr να ανακοινώσει προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από επόπτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της GDPR. Εμείς μπορούμε επίσης και να ανακοινώσουμε προσωπικές πληροφορίες αν απαιτείται από τον νόμο, έτσι όπως και να συμμορφωθούμε με μία κλήση ή άλλες νομικές διαδικασίες, όταν εμείς πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η ανακοίνωση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πελατών μας ή την ασφάλεια άλλων, να διερευνήσουμε απάτη, ή να απαντήσουμε σε ένα κυβερνητικό αίτημα.

Ασφάλεια επεξεργασίας

Εμείς θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, θα εφαρμόσουμε και θα διατηρήσουμε σωστά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε προσωπικά δεδομένα ενάντια σε συμπτωματική ή μη νόμιμη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπλέκει τη μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις άλλες μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα πολιτικής απορρήτου e-mail: trifonas.papadopoulos@gmail.com

Πρόσβαση προς και διόρθωση ή σβήσιμο των προσωπικών δεδομένων

Οι επισκέπτες/πελάτες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση ή να απαιτήσουν σβήσιμο ή περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας εμείς έχουμε συλλέξει, οποτεδήποτε. Για να βοηθήσουμε εμάς να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιημένα, εμείς συμβουλεύουμε τους χρήστες να πληροφορούν εμάς για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αποκλίσεις. Για να εξετάσετε και/ή να επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα, ή να λάβετε πληροφόρηση για πόσο χρονικό διάστημα το Mindstorm.gr προτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων e-mail: trifonas.papadopoulos@gmail.com

Ε-mails/Newsletters/Marketing Campaigns

Στο Mindstorm.gr επιτρέπεται κατόπιν συγκατάθεσης, να στέλνει σε επισκέπτες ή πελάτες, e-mails/newsletters/marketing campaigns. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκατάθεσης πρέπει να δίνεται ελεύθερα, να είναι ενημερωμένη και σαφής. Αυτά τα προαπαιτούμενα εκπληρώνονται όταν επισκέπτες ή πελάτες έχουν επιλέξει να λάβουν e-mails/newsletters/marketing campaigns  (ενεργά σύμφωνοι).

Οι επισκέπτες ή οι πελάτες θα έχουν πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσουν, κατόπιν απαιτήσεως και χωρίς κόστος, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικών με αυτούς για σκοπούς άμεσων δραστηριοτήτων marketing χωρίς να πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Οι επισκέπτες ή οι πελάτες μπορούν να το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Απεγγραφή” ή “Unsubscribe”  τον οποίο θα βρουν στα e-mails που λαμβάνουν από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: trifonas.papadopoulos@gmail.com.

Μόλις ένας επισκέπτης/πελάτης έχει διαφωνήσει, τα προσωπικά δεδομένα αυτού του επισκέπτη/πελάτη δεν θα επεξεργαστούν πλέον για άμεσο marketing.

Τα e-mails/newsletters/marketing campaigns περιέχουν πληροφορίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες για τους επισκέπτες/πελάτες μας τέτοιες όπως τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ευθύνη

Το Mindstorm.gr είναι υπεύθυνo και πρέπει να μπορεί να αποδείξει σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή,  συμμόρφωση με τη GDPR όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Το Mindstorm.gr θα διατηρήσει αρχεία των επεξεργασμένων δραστηριοτήτων υπό την ευθύνη του που περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη GDPR και όπου εφαρμοστέα και θα καταστήσει τα αρχεία διαθέσιμα στους επόπτες κατόπιν απαίτησης.

Η δήλωση απορρήτου βρίσκεται υπό της ευθύνη της ομάδας στο Mindstorm.gr. Οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά σε αυτή την πολιτική μπορεί να απευθυνθεί στη διεύθυνση e-mail: trifonas.papadopoulos@gmail.com

Παράπονα

Οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μία καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.  Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως από το τμήμα συμμόρφωσης πολιτικής απορρήτου σε συμφωνία με τις εσωτερικές διαδικασίες.

Στο απίθανο γεγονός που οι πελάτες έχουν υποστεί βλάβη λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους από την πολιτική προστασίας δεδομένων και το Mindstorm.gr δεν έχει αντιμετωπίσει την καταγγελία με έναν επαρκή τρόπο, οι επισκέπτες μπορούν να παραπονεθούν επισήμως στους επόπτες.

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση e-mail: trifonas.papadopoulos@gmail.com

Αλλαγές σε αυτή την πολιτκή

Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στη δομή του Mindstorm.gr. Σε περίπτωση αλλαγών, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω μίας προειδοποίησης στην ιστοσελίδα σχετικά μ’ αυτές. Εμείς προτρέπουμε όλους τους χρήστες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 6931 131417

E-mail: trifonas.papadopoulos@gmail.com

Δείτε επίσης :

Πολιτική Cookies

GDPR

Pin It

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. / Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. more information / περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close