Category

MICROSOFT EXCEL TIPS

Category

Λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνετε – To do list – Excel Εδώ βλέπετε τη δημιουργία μιας λίστας πραγμάτων που πρέπει να κάνετε. Video – How it works Η λίστα δημιουργήθηκε με κώδικα VBA και τα δεδομένα καταχωρούνται τόσο στο φύλλο Form 1 όσο και στο φύλλο Record. Μπορείτε να ελέγχετε το περιεχόμενο των εγγραφών σας και να διαγράφετε όποια εγγραφή δεν σας ικανοποιεί. Μπορείτε τέλος να διορθώνετε το περιεχόμενο των εγγραφών σας. Τα πεδία μπορούν να προσαρμοστούν στις δικές σας ανάγκες. Εφόσον μια τέτοια λίστα εξυπηρετεί τις δραστηριότητες σας, επικοινωνήστε μαζί μου για να μάθετε περισσότερα. www.mindstorm.gr Δείτε επίσης

EXAMPLE OF PIVOT TABLE 1. Select any cell in the data dump > Select Insert > Select Table Then, create a PivotTable from that table: 2. In the Insert tab, select Recommended PivotTables Choose from one of Excel’s Recommended PivotTables. In this example, we have chosen to summarize Sum of Sales (in thousands) by Region, Month and Product. If you change your data dump, choose Analyze and then Refresh All, to refresh data in pivot table. #softexperia #excel_tips_softexperia #pivot_tables_softexperia

The AutoSum shortcut, ALT+= (ALT and = at the same time), allows you to automatically sum rows and/or columns. Select Region Before AutoSum If the current cell is in the column you want to sum i.e. B5, press CTRL+A to select all of the numbers in the columns, then press ALT = OR Use your mouse to select the columns and rows – A5:E18 – you want to sum, making sure the last column and row are empty as this is where the autosum will go. #excel_tips_softexperia #softexperia #excel_functions.

This is a result of vba code. You can see the table Calendar on Sheet1 and how it is when you copy the HTML created code to a wordpress post. The table will adjust well both on desktop and mobile devices. Excel to HTML Responsive table Excel table HTML table Period Weekly Options Booked May 12 – May 19 2000 Row 1, Col 1 Row 1, Col 2 2 Text2_2 3 Text3_2 4 5 – – – – – metavliti – – – – – – – HTML created code <style>table {   width: 100%;   table-layout: fixed;}th, td {   padding: 5px;   text-align: center;   overflow-wrap: break-word;   word-wrap: break-word;   hyphens: auto;}@media only screen and (max-width: 600px) {   th, td {       width: auto !important;   }}</style><table border=’1′ cellspacing=’0′ cellpadding=’5′><tr><td>Period</td><td>Weekly</td><td>Options</td><td>Booked</td></tr><tr><td>May 12 – May 19</td><td>2000</td><td>Row 1, Col 1</td><td>Row 1, Col 2</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>Text2_2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>Text3_2</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>metavliti</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

Task to Complete Excel Table > XML file > Microsoft Access Table 1) Create an XML file from Simple Data Table found in sheet ‘data’ in your excel file and name it “ExtendedDataTableToXMLwithDataRow6.xml”. 2) Create an appropriate database schema for each field (Product_Name, Category, Price, Quantity_Sold, Revenue) and name it “table1.xsd”. 3) Import data found in “ExtendedDataTableToXMLwithDataRow6.xml” file using database schema : “table1.xsd”, to table : ‘Table1″ in MICROSOFT ACCESS. 4) Check that imported data to MICROSOFT ACCESS Table : “Table1” are the same with Simple Data Table found in sheet ‘data’ in your excel file. #mindstormGR #excel #vba #xml_files #databases #microsoft_access / www.mindstorm.gr

Find Discount % and Discount Value for Actual Sales that are higher or equal to Target Sales given by your Suppliers. Use functions IF and VLOOKUP. Formula for cell H4 (Discount %) =IF(E4>=G4;”Discount “&VLOOKUP(F4;$M$4:$O$13;3;FALSE)*100&”%”;”No Discount”) Formula for cell I4 (Discount Value) =IF(E4>=G4;VLOOKUP(F4;$M$4:$O$13;3;FALSE)*E4;”No Discount”) YouTube video #mindstormGR #discount

Calculate the days of work between two dates with the NETWORKDAYS function Start Date: 15/5/2020 End Date: 28/1/2021 Holiday 1: 26/8/2020 Holiday 2: 18/11/2020 Holiday 3: 15/1/2021 Calculate the days between two dates with the NETWORKDAYS function excluding Holiday 1, Holiday 2 and Holiday 3. Saturday and Sunday are omitted. Result Number of days between the two dates: 182 #softexperia #excel_tips

Μερισμός κερδών Τρεις φίλοι, ο Γιώργος, ο Μάριος και ο Δημήτρης αποφάσισαν να ιδρύσουν μια συμβουλευτική εταιρεία. Ο Γιώργος κατέβαλλε στην εταιρεία 41000 ευρώ, ο Μάριος 36000 ευρώ και ο Δημήτρης 47000 ευρώ. Μετά από επιχειρηματικές δραστηριότητες 8 μηνών η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 32000 ευρώ. Να μεριστούν τα κέρδη στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα προς το ποσό που κατέβαλλε κάθε ένας αρχικά. Λύση Πρέπει να μεριστεί το ποσό των 32000 ευρώ σε μέρη ανάλογα προς τη συμμετοχή των εταίρων δηλ. σε μέρη ανάλογα προς τους αριθμούς 41000, 36000 και 47000. Άρα έχουμε : 41000 + 36000 + 47000 = 124000 Ο Γιώργος θα πάρει (32000 ÷ 124000) × 41000 = 10580,65 ευρώ Ο Μάριος θα πάρει (32000 ÷ 124000) × 36000 = 9290,32 ευρώ Ο Δημήτρης θα πάρει (32000 ÷ 124000) × 47000 = 12129,03 ευρώ * Στρογγυλοποίηση στο 2ο δεκαδικό. #calculations #softexperia #μερισμός #κέρδη #υπολογισμοί / www.softexperia.com

Σήμερα θα σας δείξω ένα υπόδειγμα αρχείου excel με το οποίο μπορείτε να κάνετε εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή συναντήσεων (appointments) στο Microsoft Outlook με το πάτημα δύο κουμπιών που εμπεριέχουν κώδικα VBA. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, πρέπει να διακόψετε για λίγο την προστασία του προγράμματος MALWARE BYTES – εφόσον το χρησιμοποιείτε – και συγκεκριμένα την επιλογή Exploit Protection. Μόλις τελειώσετε με την ενημέρωση ή τη διαγραφή των συναντήσεων σας, μπορείτε και πάλι να ενεργοποιήσετε την επιλογή Exploit Protection. Για να κάνετε δημιουργία/ενημέρωση, συμπληρώνετε τις στήλες σε κάθε γραμμή και στο τέλος επιλέγετε create/update. Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί Add/Update Outlook Appointments. Για να κάνετε διαγραφή, αλλάζετε την επιλογή της τελευταίας στήλης σε delete. Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί Delete Appointments. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και στείλτε μας τα σχόλια σας. Αν πάλι δείτε κάποιο λάθος, ενημερώστε μας προκειμένου να το διορθώσουμε. Να είστε…

Steps to import multiple posts to Wordpress with the use of Excel, Word and Ultimate CSV Importer Free Step 1 Find the content you would like to upload from your social media profile or anywhere else. Step 2 Use Microsoft Word, open existing word file : ‘word_to_html_source.docx’, delete previous content (if any), copy and edit your new content (paragraphs, spaces, bold or italic words) and save the file. Step 3 Open excel file ‘wordpress_database_schema.xlsm’ and press the button ‘Add <div> to word file’. This will create a new file : ‘word_to_html_target.docx’. Open it and copy the content of the file into the ‘post_content’ column. Step 3 is important if you want to keep the styling of the content. Step 4 Go to sheet ‘field_values’, find table with column names ‘post_title’ and ‘post_name’ and type your content accordingly. Return to sheet ‘wp_posts’ and complete the necessary columns. Begin with selecting from…

1) Creation of SKU QR Codes in Excel with a button (VBA) 2) Creation of Product URL QR Codes in Excel with a button (VBA) 3) Creation of SKU Barcodes in Excel with a button (VBA) 4) Update of ‘Product’ Column with SKU, Name, Attribute 1 value(s), Attribute 2 value(s), Type and Regular Price with a button (VBA) – two versions 5) Creation of a word file with SKU Barcode Labels based on quantity with a button (VBA) – SKU can be scanned on labels – 3 labels per row, 15 labels per page 6) Creation of a word file with SKU Barcode Labels based on quantity with a button (VBA) – SKU cannot be scanned on labels – 3 labels per row, 15 labels per page YouTube

Sheet ‘Jan’ is the Product List of Supplier A for January. Sheet ‘Feb’ is the Product List of Supplier A for February. Compare them and do the following: 1) Add columns ‘Status’ and ‘Previous Price’ 2) Highlight new SKUs with yellow color with a button (VBA) 3) Highlight existing SKUs with different price with green color (VBA) and update columns ‘Status’ and ‘Previous Price’ 4) Clear Row highlights with a button (VBA) 5) Delete columns ‘Status’ and ‘Previous Price’ YouTube #mindstormGR #excel_tips / www.mindstorm.gr

Sales Data Analysis Tasks 1) Get New Sales Raw Data (table) 2) Change sorting for Sales Raw Data using field ‘Value’ DESC (descending order) and then field ‘Country’ ASC (ascending order) 3) Create 5 Pivot Tables Total Sales by Country Total Sales by Salesperson Total Sales by Customer Total Sales by Product Category Total Sales by Product Description 4) Change sorting to all 5 Pivot Tables Total Sales by Country DESC Total Sales by Salesperson DESC Total Sales by Customer DESC Total Sales by Product Category DESC Total Sales by Product Description DESC YouTube video:  Create 5 Pivot Tables with a button (VBA) FB Tags: #vba #data_analysis #excel_tips #mindstormGR

[EN] – VBA Project – Get data from sheets “WORDPRESS1”, “WORDPRESS2” and “WORDPRESS3” and put them all together in a new sheet named “CombinedData”. The new sheet “CombinedData” should show all records starting from row 5 and you have to freeze rows 1-5. [GR] – VBA Project – Πάρε τα δεδομένα από τα φύλλα εργασίας “WORDPRESS1”, “WORDPRESS2” και “WORDPRESS3” και βάλε τα όλα μαζί στο φύλλο εργασίας “CombinedData”. Το νέο φύλλο εργασίας “CombinedData” πρέπει να έχει τα δεδομένα και των τριών φύλλων εργασίας (“WORDPRESS1”, “WORDPRESS2”, “WORDPRESS3”). Τα δεδομένα θα πρέπει να φαίνονται από τη γραμμή 5 και κάτω και θα πρέπει οι 5 πρώτες γραμμές να είναι εμφανείς συνεχώς. YouTube video: VBA Project – Combined Data Sheets in Excel VBA code for button Create Combined Data Sub CombineSheetsWithHeadersAndColumnWidth() Dim wsSource As Worksheet Dim wsDestination As Worksheet Dim LastRowSource As Long Dim LastRowDestination As Long Dim i As Integer Dim…

1) Add products from sheet WORDPRESS to your eShop, with a csv file. 2) Check if products are OK. 3) Now there are again updates (variations) for new and existing products. Compare products between excel sheets WORDPRESS and SAP, and find the new ones from sheet SAP that you need to add again to your eShop. Add any new or existing products with variations (color, size) to your eShop from sheet Comparison, with a second csv file. 4) Check if all variations for new and existing products are OK. Video link: https://youtu.be/bufrzPYGHtg Credit : Trifon Papadopoulos #wordpress #woocommerce #mindstormGR #excel_tips

Use ‘Sheet1’ (data) in excel file: sales_jan_feb_mar_2021_d.xlsx and do the following: 1) Read all columns of the excel file: sales_jan_feb_mar_2021_d.xlsx – 9 columns 2) Read specific columns of the excel file (Month, Actual_Sales, Customer, Salesperson): sales_jan_feb_mar_2021_d.xlsx – 4 columns 3) Create new excel file: Actual_Sales Mean by Salesperson.xlsx 4) Create new excel file: Actual_Sales Mean by Customer.xlsx 5) Create new excel file: Actual_Sales Mean by Month.xlsx 6) Create new tab: ActSalesMean by Salesperson in existing excel file: sales_jan_feb_mar_2021_d.xlsx and find actual sales mean by salesperson 7) Create new tab: ActSalesMean by Customer in existing excel file: sales_jan_feb_mar_2021_d.xlsx and find actual sales mean by customer 8) Create new tab: ActSalesMean by Month in existing excel file: sales_jan_feb_mar_2021_d.xlsx and find actual sales mean by month 9) Plot Actual_Sales Mean for 3, 4 and 5 10) Change styling of columns (font, alignment) for tabs: ‘ActSalesMean by Salesperson’, ‘ActSalesMean by Customer’, ‘ActSalesMean by Month’…

EN VBA Code to view the picture (if available) of a product on a worksheet – Excel Insert picture in a shape Pictures of products: C://code_photos GR Κώδικας VBA για την προβολή φωτογραφίας (εφόσον υπάρχει) προϊόντος σε ένα φύλλο εργασίας – Excel Οι φωτογραφίες των προϊόντων βρίσκονται στον φάκελο C://code_photos YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=GuN4y2jV6-A #mindstormGR #vba #excel_tips #excel #insert_picture_in_shape Buy me a coffee

Pin It

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. / Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. more information / περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close